X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

“Dünyada ve Türkiye’de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları” konuşuldu.

37.Dyo Sanat Ödülleri etkinlikleri kapsamında sergilerin yapıldığı 4 ilde panel düzenleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Eskişehir’den sonra ikinci paneli İzmir’de, Yaşar Üniversitesi’nde düzenledi. Panelde “Dünyada ve Türkiye’de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları” konuşuldu.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mümtaz Sağlam’ın oturum başkanlığında gerçekleşen panele Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof.Dr.Simber Atay ve Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kahyaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Dünyada ve Türkiye’de resim sanatının gelişimi ile yeni sanat yaklaşımlarının değerlendirildiği, resim sanatına farklı bakış açılarıyla katkı sağlayan ünlü sanatçıların eserlerinin yorumlandığı panelde konuşma yapan Prof.Mümtaz Sağlam, “ Çağdaş sanatın yanında son dönemde güncel sanat terimiyle karşılaşıyoruz. Özellikle genç nesil, kendilerini güncel sanat yapar olarak tanımlıyor. Çağdaş sanatı, sistemin biçimlendirdiği, sınırları belirli olarak tanımlarken güncel sanatı günümüzde üretilen sanat olarak değil, daha hafif, geçici, siyasi eleştirel duygularını yansıtabildikleri bir sanat kavramı olarak görüyorlar.Popüler kültür kendi önceliğini oluşturuyor. Türk sanatçılar, koleksiyonerler ve galerilerin beklentileri dışında kendi varoluş hikayeleri ve hayalleri ile devam ederlerse önleri çok açık.

Ayrıca, eleştiri olmazsa sanat eseri çalışmaz. Eleştirel yaklaşmak, sanat eserini yorumlamak, o eseri besler ve çalıştırır.”dedi.

Panelde, yeni üretim olasılıkları ve farklı üretim biçimleri konulu konuşma yapan Prof.Dr. Simber Atay konuşmasında, teknolojinin sanat üzerine etkisini vurgulayarak,  “ Teknoloji, bizim hem sanatla hem hayatla olan ilişkilerimizi belirliyor. Hepimiz her gün, sosyal  medya ve internet üzerinde yaratıcılık sergiliyoruz. Bu da global yaratıcılık için ilham kaynağı oluyor. Hepimiz, siber kültürün unsuru, dijital kültürün enstrümanı oluyoruz.

Seyircinin sorumlulukları da oldukça fazla. Daha çok sinema izlemek, müze gezmek, sergilere gitmek ve sanatsal yaşamın içinde var olmak asıl ihtiyaç. Seyircinin bu konuda sorumluluk bilinci gelişmeli.” dedi.

Konuşmasında güncel sanata eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Yrd. Doç.Dr Mehmet Kahyaoğlu ise görüşlerini “ Temsili sanatın dışında ortaya çıkan sanata “bunu ben de yaparım” anlayışıyla yaklaşmak güncel sanata nasıl bakıldığını da gösteriyor. Bugün panelde oldukça fazla katılımcımız var, ancak bu katılımın diğer sanatsal etkinliklerde de olması gerektiğine inanıyorum. Toplumda, üreten ve tüketen arasında daha yakın ilişki kurulmalı ve sanat daha iyi tanımlanmalı.” diyerek belirtti.

Panelin sonunda oturum başkanı ve konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi. Konuşmacılar plaketlerini Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Nazım Sözer’in elinden aldı.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş