Kurumsal Yönetim

Yaşar Holding, geçmişten günümüze, vizyonu ve öngörüsü, köklü ve sağlam kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayışı, yasalara ve mevzuata uyumu ile kurumsal yönetimi tüm faaliyet alanlarına yansıtmaktadır.

Yaşar Topluluğu'nda benimsenen ve tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk çerçevesinde dikkate alan kurumsal yönetim yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılında yayımlanan, 2005 yılında revize edilen, 2011 yılındaki değişiklikle birçok hükmü halka açık şirketler için zorunlu hale gelen ve 2014 yılı başında SPK tarafından güncellenen Kurumsal Yönetim Tebliği ile son halini alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

Yaşar Holding’te İcra Başkanı ile Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları 2000 yılında OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak birbirinden ayrıştırılmıştır. Gerek yönetim gerekse organizasyon yapısına ilişkin tüm süreç ve sorumluluklar “Yaşar Topluluğu Kurumsal Yönetim El Kitapçığı” içinde net bir şekilde belirlenmiştir. İcra fonksiyonlarının başında Yaşar Holding İcra Başkanı bulunmaktadır ve Yaşar Topluluğu’nun tüm icra faaliyetlerinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Tüm çalışanların 2009 yılında yayınlanan Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları Kılavuzu’na tam olarak uyumu esastır.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu, toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Denetim Alt Komitesi, Riskin Erken Saptanması Alt Komitesi ve Kurumsal Yönetim Alt Komitesi mevcuttur. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak, Yaşar Topluluğu’nun halka açık şirketlerinin yönetim kurullarında iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmakta olup, yönetim kurulları bünyesinde mevzuatın gerektirdiği komiteler de oluşturulmuştur.

Türkiye’de henüz kurumsal yönetim ilkelerinin gündemde olmadığı tarihlerden itibaren, en iyi yönetim yaklaşımlarını uygulama konusunda gönüllü olarak önemli adımlar atan Yaşar Holding, uzun yıllar sonucunda yaratılan “Kurum İtibarı”nı da önemli bir değer olarak yönetmekte ve etkin ve proaktif uygulamaları ile paydaşları ve daha geniş anlamda toplum için sürdürülebilir değerler yaratmaya devam etmektedir.

Şeffaflığı ve Doğruluğu Temel Alan Bilgilendirme Politikası

Yaşar Topluluğu’nun tüm halka açık şirketlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümleri mevcuttur. Bölüm, yatırımcılar ile Şirket arasındaki iletişimin, sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesini temin edilmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen; şeffaflığı ve doğruluğu temel alan bilgilendirme politikası oluşturularak kamuya açıklanmıştır. Söz konusu şirketlerin ücret, bağış, tazminat ve kâr dağıtım politikaları da ilgili şirketlerin internet sitelerinde yer almaktadır.

Yaşar Holding’e ait internet sitesinde Topluluk şirketleri ve faaliyet gösterdikleri sektörlere, markalarına ilişkin detaylı bilgiler yer alırken, Topluluğun halka açık şirketleriyle ilgili detaylı bilgileri içeren “Yatırımcı İlişkileri” modüllerine ulaşılabilme imkanı sunulmaktadır.

Yaşar Topluluğu’nun halka açık şirketlerinin kurumsal yönetim sürecinde kat ettiği mesafeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve yıllık faaliyet raporlarında yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yaşar Topluluğu’nun halka açık şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Yaşar Holding’in tüm çalışanları ise 2009 yılında yayınlanan Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları Kılavuzu’na tam uyum gösterme sorumluluğunu taşımaktadır.

Yaşar Topluluğu’nun halka açık olan şirketlerinden Pınar Süt, Pınar Et ve Pınar Su için kurumsal yönetim derecelendirmesi yapılmaktadır. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’na göre Pınar Süt’ün kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarı yönlü revize edilerek 10 üzerinden 9,33’e; Pınar Et’in kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarı yönlü revize edilerek 10 üzerinden 9,36’ya; Pınar Su ve İçecek’in kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarı yönlü revize edilerek 10 üzerinden 9,54’e yükselmiştir.

 
Paylaş