X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Boya ustaları için Mesleki Yeterlilik Belgesinde son gün 26 Mayıs!

İnşaat sektöründe çalışan boya ustaları için zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son tarih 26 Mayıs 2016. Mesleki bilgi ve becerilerini belgelemeyen ustalar bu tarihten sonra çalışamayacak. Üstelik işverene de ceza geliyor…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 25 Mayıs 2015 tarihinde yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni zorunlu kılan çok önemli bir tebliğ yayınladı. Tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren 12 ay içinde belgeyi almayanlar artık bu mesleklerde çalışamayacak, MYK Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işverene ise ceza kesilecekti. Bir yıl çabuk geçti, süre 26 Mayıs’ta doluyor.

Zorunluluk kapsamındaki meslekler arasında yer alan inşaat boyacı ustaları için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş boya sektöründeki ilk kuruluş olan DYO Akademi Belgelendirme Bölümü, ustalardan gelen yoğun talep üzerine Mayıs ayında 10 sınav daha açmaya hazırlanıyor. Talepler doğrultusunda Haziran ayında da sınavların devam etmesi planlanıyor.

DYO Akademi Belgelendirme Bölümü Müdürü Pınar Şimşek, 2014 yılından bu yana inşaat boyacı ustalarının yasal olarak zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve Türkiye çapında pek çok ilde 30 sınav gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sınav ücreti ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor…

Sektörde çalışmakta olan usta sayısı göz önüne alındığında şimdiye kadar Mesleki Yeterlilik Belgesini alarak bu işteki bilgi ve becerilerini kanıtlayan usta sayısının halen yeterli seviyeye ulaşmadığına dikkat çeken Pınar Şimşek şunları söyledi: “DYO, boya sektöründeki ustalarımıza duyduğu sorumlulukla Mesleki Yeterlilik Belgesi konusundaki çalışmalarına yasal zorunluluktan çok önce başladı. 2014 yılında TÜRKAK tarafından TS-EN ISO/IEC 17024 Standardı kapsamında akredite edilerek, 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen boya sektöründeki ilk kuruluş olduk. 26 Mayıs’a sayılı günler kala bu belgeyi nasıl alacakları konusunda boya ustalarından her gün onlarca başvuru alıyoruz. DYO Akademi Belgelendirme Bölümü olarak gelen taleplerin tamamını değerlendirip, hızlı aksiyon alarak sınav organizasyonu yapıyoruz. Aynı zamanda web sitemizde de sürekli duyurularımız yer alıyor. Ustalarımızdan gelen yoğun talebi göz önüne alarak Mayıs ayı içinde 10 sınav daha açmaya hazırlanıyoruz. Sınavlar, teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Sınavı başarıyla geçen inşaat boya ustaları Mesleki Yeterlilik Belgelerini alabiliyor. Sınav organizasyonlarımız aynı tempo ile yılsonuna kadar devam edecek. Ayrıca MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığının da altını çizmemiz gerekiyor.”

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Kişiye mesleğine dair bilgi ve becerilerini kanıtlama fırsatı veren ve işe alımlarda öncelik kazandıran Mesleki Yeterlilik Belgesi, işverene de avantaj sağlıyor. İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltıyor.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek 3.maddesinde “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanıyor. İnşaat Boyacısı ve Isı Yalıtımcısı Meslekleri de bu kapsam dahilinde bulunuyor.

DYO Akademi Belgelendirme Bölümü Hakkında:

Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere TÜRKAK tarafından TS-EN ISO/IEC 17024 Standardı kapsamında akredite edilerek, 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen boya sektöründeki ilk kuruluş. Teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavları başarıyla geçen ustalar, MYK onaylı 11UY0023-3 Ulusal Yeterliliği Kapsamında İnşaat Boyacısı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor. Belge 5 yıl boyunca geçerli. Beş yılın sonunda mesleğini yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılarak 10 yıla çıkarılıyor.

11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterliliği kapsamında, İnşaat Boyacı ustası için herhangi bir deneyim ve eğitim zorunluluğu aranmıyor. Bu belgeyi almak isteyen kişiler, www.dyo.com.tr sayfasında yayınlanan sınav duyurularını dikkate alarak başvuru formunu eksiksiz doldurup DYO Akademi Belgelendirme Bölümü’ne başvurabilir.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş