X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Haberler

Etki Alanımızı Genişletiyoruz

Türkiye'nin sanayileşmesine öncülük eden kurumlardan Yaşar Holding, sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda sosyal olarak da yarattığı değerden gurur duyuyor. Tüm iş alanlarında milyonlarca yaşama değen bir sosyal etkileri olduğunu belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, "Geleceğe yönelik hedeflerimiz, her zaman olduğu gibi yatırımlarımızı sosyal etkiyi de göz önüne alarak planlamak, etki alanımızı genişletmek, ekonomiye, çevreye, toplumsal yaşama katkı sağlayacak faaliyetler içinde bulunmak" diyor.

2020 YILI NASIL GEÇTİ

2020 yılı hepimiz için farklı ve zorlu bir yıl olarak tarihte yerini alacak. Pandeminin ülkemizde yayılmaya başlamasıyla birlikte, çalışanlarımızın sağlığını ve ürünlerimizin tüketicilerimize aksamadan ulaşmasını sağlamak için şirketlerimizde mesai saatlerinden çalışma ve dinlenme alanlarıyla servis araçlarının düzenine kadar pek çok şeyi değiştirdik. Özellikle gıda, içecek, tarım-hayvancılık ve temizlik kağıtları iş kollarında, “evde kal” çağrılarına uyarak toplum sağlığı için evlerinde kalan vatandaşlarımıza ürünlerimizi en sağlıklı halleriyle ulaştırabilmek için aralıksız çalışmaya devam ettik. Bu zorlu süreçte çalışanlarımız bize koşulsuz destek verdi. Birlik ruhuyla zorlu dönemini atlattığımız pandemi sürecinden en kısa zamanda tamamen çıkmayı umuyor ve diliyorum. Beslenme ve hijyen için temel olan ürünleri üretiyoruz. Bu dönemde de üretimimize devam ettik. Bazı iş kollarımızda duraklamalar yaşasak da genel anlamda 2020 yılını hedeferimize ulaşarak tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Yaşar Topluluğu olarak, piyasa risklerini yöneterek, Ar-Ge ve inovasyonun gücünü kullanarak pazar odaklı stratejilerle büyümeye devam ediyoruz.

SEKTÖRDE YAŞAR FARKI

Yaşar Topluluğu, ülkemizin sanayileşme sürecinde etkin rol oynamış ve öncülük etmiş topluluklardan. Kurucumuz ve onursal başkanımız Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla 75 yılda ülkemizde sayısız ilkleri gerçekleştirdik, yeni sektörler oluşmasını sağladık. Sektörlerinin ilkleri olan şirketlerimizle, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bayilerimiz ve tüketicilerimizle geniş bir ekosisteme sahibiz. Bizim farkımız; 75 yıldır asla taviz vermediğimiz kalitemizle beraber bayilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerinin, ürünlerimizin ülkemizde ve yurt dışında tüketicilere ulaşmasında güven vermesinde yatıyor. Türkiye’ye çok sayıda ilk olan ürün ve hizmeti sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik bizim için yakın zamanda gündemimize aldığımız değil, şirketlerimizin kuruluşundan itibaren benimsediğimiz ve operasyonlarımıza yansıttığımız kavramlar. Yenilikçi bakış açısıyla şirketlerimize, bölgemize, ülkemize ve dünyaya değer katan işler yapıyoruz.

SOSYAL ETKİ STRATEJİSİ

Kendimizi kurumsal bir vatandaş olarak görüyoruz. Bu sebeple hem ekonomik hem sosyal refahı sağlamak için üzerimize düşen ödevler var. Sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel sorumluluğumuzun da farkındayız. Bugün sektörlerinin öncüsü olan şirketlerimizle ve 2 vakfımızla, kurumsal değerlerimizin yol göstericiliğinde topluma katkı sağlayan, geleceğe ışık tutan projeler yürütüyoruz. Tüm projelerimizde amacımız, sosyal değer üretmek ve belirlenen konularda toplumda pozitif değişim yaratmak.

Her faaliyet alanında toplumu desteklemek, bulunduğumuz şehri, bölgeyi pozitif yönde etkilemek, ekonomik değer yaratıp bunun yanında sosyal anlamda da toplumu geliştirmek üzere çalışıyoruz. Yaşar Topluluğu olarak gururla söyleyebiliriz ki, tüm iş alanlarımızda milyonlarca yaşama değen bir sosyal etkiye sahibiz. Faaliyetlerimiz hem sektörel hem bölgesel kalkınmayı destekliyor.

ÖNCÜ BİR PROJE

Kurucumuz Selçuk Yaşar 1970’li yıllarda çiftçilerle yaptığı sohbetlerde, zamanın Süt Endüstrisi Kurumu’nun kapasite sınırı sebebiyle alıp şişeleyemediği sütlerin derelere döküldüğünü öğrendiğinde “çocuklar daha fazla ve sağlıklı süt içmeli” fikriyle uzun ömürlü süt fabrikası kurmaya karar verdi. 1973 yılında, Türkiye’nin ilk modern ambalajda uzun ömürlü süt fabrikası Pınar Süt’ün temeli atıldığında bölge köylerinde süt çiftçileriyle toplantılar yapılmaya, yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgiler alınmaya ve süt verimini artırmak üzere hayvan refahı, besleme, süt sağımı gibi başlıklar altında bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmeye başlandı.

Tüm bu çalışmalarla birlikte süt ve süt ürünleri sektörü büyüdü, yeni fabrikalar kuruldu. Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla kurulan Pınar Süt’ün, gerçek anlamda bir sektörün yaratılmasına, buna bağlı sektörlerin oluşmasına, ülkemizdeki süt veriminin katlanarak artmasına, süt çiftçiliğinin gelişmesine, kadınların süt çiftçiliğinde daha fazla görev almasına, tarım ve hayvancılığın gelişimine, ekonomiye ve bunlar gibi çok sayıda konuda katkı sağladığını görebiliyoruz. Bugün İzmir, “Türkiye’nin süt başkenti” olarak anılıyorsa bu, Pınar Süt’ün yarattığı sosyal etkinin sonucudur

Pınar Süt’ün başlattığı bilinçlendirme hareketi bugün Pınar Enstitüsü çatısı altında “kamu-üniversite-sanayi iş birliği” kapsamında devam ederken, ulusal ve uluslararası platformlardan aldığı destekle de etki alanı genişliyor. Tüm Türkiye’ye yayılan bilinçlendirme hareketi ile bugüne kadar 8 binin üzerinde süt tedarikçisini ve özellikle kadın üreticilerimizi süt hayvancılığına yönelik eğitimlerle destekledik. Impact Champions (Etki Şampiyonları) programına dahil edilen 25 projeden biri olan “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinin sosyal etki araştırması tamamlandı.

TÜM FAALİYETLERİMİZDE DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞMAK VE “BEN DEĞİL, BİZ VARIZ” İLKEMİZ SOSYAL ETKİ STRATEJİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR.

SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI

Ekonomik olduğu kadar sosyal gelişime de fayda sağlamak, eğitim, kültür, sanat, spor alanlarında toplumun gelişimini desteklemek sosyal sorumluluk anlayışımızın özü. Kurumsal değerlerimizle uyumlu, daha çok insanı etki alanına alan, yarattığı değer itibarıyla daha iyi bir yaşama ulaştıran uzun soluklu projeler yürütüyoruz. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Yaşar Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında topluma katkı sağlıyor. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, bugüne kadar 8 okul yaptırarak milli eğitimin hizmetine sundu. Bugüne kadar 6 bin 500’e yakın karşılıksız burs imkanı sağladı.

Bunların yanında Vakıf, 1967 yılında başlayan, Türk resim sanatının gelişimine katkı sağlayan DYO Sanat Ödülleri yarışmasının yürütücülüğünü de üstleniyor. Kongreler, sempozyumlar, paneller düzenleyen, kitaplar yayınlayan vakfımız, 20 yılı aşkın süredir kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasına olan desteğini de sürdürüyor. Vakıf halen Aydın/Nysa Antik Kenti, İzmir/Bayraklı Eski Smyrna, İzmir/Smyrna Agorası ve Konya/Çatalhöyük kazılarına destek veriyor.

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan Yaşar Üniversitesi, İzmir’in bir üniversite şehri olmasına büyük katkı sağladı. Bugün 9 bine yakın öğrencisiyle eğitim-öğretim alanında fark yaratmaya devam ediyor.

Şirketlerimiz de uzun soluklu projelerle sosyal sorumluluk anlayışımıza destek veriyor. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 39 yıldır, Pınar Çocuk Tiyatrosu 33 yıldır düzenleniyor. Pınar Karşıyaka’ya olan desteğimiz 22 yıldır sürüyor. Dyo’nun Yarınlar İçin Değer Projesi bilimsel veri ve temele dayanan sürdürülebilirlik uygulamaları ile daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor

ETKİ YARATAN GROP

Geleceğe yönelik hedefimiz, her zaman olduğu gibi yatırımlarımızı sosyal etkiyi de göz önüne alarak planlamak, etki alanımızı genişletmek, ekonomiye, çevreye, toplumsal yaşama katkı sağlayacak faaliyetler içinde bulunmak, paydaşlarımızı da idealimizin içine katarak ülkemizi daha ileriye götürecek doğru adımları atarken dünya kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş