X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

TÜSİAD SÜR 2017’de Yaşar Topluluğu sürdürülebilirlik uygulamaları ilham verdi

İş, spor ve sanat dünyasından sürdürülebilirliğin ilham veren isimlerini bir araya getiren,  TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye’de ilk kez hayata geçen projelerin anlatıldığı TÜSİAD SÜR 2017 konferansı gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik alanında kurumların örnek olabilecek, ilham verecek hikayelerinin yaratıcılarını bir araya getiren, hem sinerji hem de iyi uygulama paylaşımının hedeflendiği konferansta Yaşar Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile başka kurumlara da ilham verecek hikayesini, Yaşar Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi üyesi ve Karbon Lideri Celal Şahinanlattı. Celal Şahin, “Sürdürülebilirlik Madalyası”nı Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı’nın elinden aldı.

Celal Şahin sunumunda, Yaşar Topluluğu’nun temelinde var olan sürdürülebilirlik anlayışının Topluluk geneline yaygınlaştırıldığını, sürdürülebilirlik ekseninde kurulan sistemin sürekli geliştirilerek, yetkinliklerin arttırılarak bugünlere gelindiğini, bu mükemmel hesaplama altyapı sistematiği ile belirlenen hedefin yarısının bugünden gerçekleştirildiğini vurguladı.  ISO standardı ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ( EU ETS ) dahilinde karbon ayak izi hesaplamalarının yapıldığına dikkat çeken Celal Şahin, standartların gereklerini eksiksiz olarak yerine getirerek enerji tüketim noktalarının daha verimli analiz edilir hale geldiğini ve enerji verimliliği projeleri için baz oluşturulduğunu söyledi.  Karbon liderlerinin şirketlerde konunun daha iyi anlaşılması, veri toplama, veri konsolidasyonu gibi süreçleri  yönetme gibi konularda çalışarak sistemi hızlandırdığının altını çizen Şahin, karbon ayak izinin web tabanlı yazılım üzerinden hesaplanması için geliştirilen program ile kurumsal hafıza oluşturulması, maddi hata yapma riskinin düşürülmesi ve verinin önceki yıllarla karşılaştırılması konularında ilerleme kaydedildiği, tüm bu çalışmaların sürdürülebilirliği odak noktasına almış şirketler için ilham vermesini ve çözüm yolları sunmasını arzuladıklarını belirtti.

Galeri

 

BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş