X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Yaşar Holding 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş: “Tüm değerleri yaşama değer katan ortak bir ‘altın oran’da bir araya getirmek ve işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakmak bizi daha iyi bir yaşama ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak.”

Türkiye’de gıda,içecek ve boya sektörlerinin öncüsü olan Yaşar Holding, sürdürülebilirlik anlayışının aktarıldığı ve on şirketinin sürdürülebilirlik çalışmalarının derlendiği Küresel Raporlama Girişimi Standartları’na (Global Reporting Initiative-GRI) uyumlu ve onaylı sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda Yaşar Holding’in gıda, içecek, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, boya, enerji, temizlik kağıtları, bilgi teknolojileri ve turizm iş kollarında yer alan on şirketinin 2019 yılında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik temelinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çıktıları yer alıyor.

2007 yılında dünyanın en yaygın gönüllü inisiyatifi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni(UN Global Compact) imzalayarak stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları ve çevre gibi alanlardaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmek için kararlılık gösteren Yaşar Holding, 2009 yılından bu yana sürdürülebilirlik faaliyetlerini düzenli olarak raporluyor.

Yaşar Holding’in, dokuzuncu sürdürülebilirlik raporu ile tüm paydaşlarına sürdürülebilirlik faaliyetlerini aktardığını belirten, sürdürülebilirlik anlayışının kurumun temelinde yattığının altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş: “2020 yılında yaşadığımız pandemi dünyamızın geleceği için daha çok gayret göstermemiz, ilimizin, bölgemizin, ülkemizin kaynaklarının verimli kullanımı ile dünyamıza daha iyi bakmamız gerektiğini hepimize hatırlattı. Yaşar Holding olarak, tüm kuruluşlarımızın temelinde olan kurumsal sorumluluk ile tüm paydaşlarımıza “iyi bakma”yı ilke edindik. Tüm paydaşlarımıza iyi bakarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakacağız. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yalnız değiliz. Etkileşimde olduğumuz her kişiye ve kuruma bu anlayışın yayılmasını hedefliyoruz. 2019 raporumuzu ‘altın oran’ temasıyla hazırladık. Tüm değerleri, yaşama değer katan ortak bir altın oranda bir araya getirmek ve işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakmak bizi daha iyi bir yaşama ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak.”diye konuştu.

Yaşar 2019 Sürdürülebilirlik Raporu ile Yaşar Holding’in yayınladığı tüm sürdürülebilirlik raporlarına www.yasar.com.tr adresinden erişilebilir.

Altın Oran nedir?

Temelini doğadan alan “Altın Oran”, çağlar boyu mimari, matematik ve sanatta ortaya konulan eserlerde denge ve estetik ayrıcalığını ifade etmiştir. İdeal yaşamı da tarif eden, güzelliklerin temelinde yer alarak yaşama değer katan “Altın Oran”, hem doğanın kendisinde hem de insanın yarattığı objelerde karşımıza çıkmaktadır.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş