X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Yaşar Sürdürülebilirlik Günü 2018’de dünyanın dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu.

Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlikte de Öncü...

Feyhan Yaşar; sürdürülebilirlik ile güçlenen inovasyon, tüm dünyada rekabetçilikte en önemli unsur haline geldi. Sürdürülebilirlik hem bireysel hem de kurumsal olarak önemle ve öncelikle ele alınmalı.

2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi(Global Compact)’nin gönüllü imzacılarından olan ve o tarihten bu yana sürdürülebilirlik yolculuğunu ve hedeflerini her yıl yayınladığı sürdürülebilirlik raporları ile toplumla paylaşan Yaşar Topluluğu, İzmir’de sürdürülebilirliğin öncüsü olarak “Yaşar Sürdürülebilirlik Günü” düzenledi. İki konuşmacı ve iki panelin yapıldığı Yaşar Sürdürülebilirlik Günü’nün sonunda Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması 2017’nin ödül töreni de gerçekleşti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, sürdürülebilirlik konusunun önemine vurgu yaptığı ‘’Yaşar Sürdürülebilirlik Günü’’ konuşmasında “Sürdürülebilirlik ile güçlenen inovasyon, tüm dünyada rekabetçilikte en önemli unsur haline geldi. Sürdürülebilirlik hem bireysel hem de kurumsal olarak önemle ve öncelikle ele alınmalı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Yaşar Sürdürülebilirlik Günü ile Yaşar Topluluğu sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştırmak amacındayız. Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması 2017 ödüllerini de takdim edeceğiz. Tüm ekipleri kutluyorum. Her geçen yıl projelerin artmasını diliyorum” diye konuştu.

Yaşar Sürdürülebilirlik Günü’nde konuşmacılardan SuCSR Araştırma ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali Gizer konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, hedeflere ulaşmak için dünya ve Türkiye’deki uygulamaları anlattı. Etkinliğin ikinci konuşmacısı olan, Nielsen Türkiye Gıda Sanayii Lideri Elçin Deryal ise genel tüketim alışkanlıkları, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları, bireysel sürdürülebilirliğin tüketim alışkanlıklarına yansımasına ilişkin bir sunum yaptı.

Yaşar Sürdürülebilirlik Günü sonunda, 2017 yılında gerçekleşen Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması’nın ödülleri açıklandı.

2005 yılından bu yana düzenlenen, 2016 yılıyla birlikte kapsamı genişletilip sürdürülebilirliğin alt başlıkları olan ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarında değerlendirme yapılan ve ‘’Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması’’’na Yaşar Topluluğ’nun on şirketinden 33 proje başvurdu. Takım çalışmasının önemini vurgulamak amacıyla bireysel başvuruların kabul edilmediği, ekip halinde başvurulması şartı aranan yarışmaya Yaşar Topluluğu’nun 235 çalışanı ekip halinde başvuruda bulundu.

Çevresel, ekonomik ve sosyal kategorileri altında üçer ödülün verildiği yarışmada projeler ve ödül alan şirketler şöyle sıralandı:

Çevresel Sürdürülebilirlik Kategorisi

  • Su Bazlı Yol Çizgi Boyası Projesi – Dyo Boya Fabrikaları
  • Arıtma Tesisi Katyonik Polielektrolit Tüketimi Optimizasyonu Projesi - Pınar Süt
  • Az Ambalaj Az Atık Projesi – Pınar Et

Ekonomik Sürdürülebilirlik Kategorisi

  • Renklendirme Makinelerine Uzaktan Erişim ile Veri Transferi ve Performans Takip Projesi  – Dyo Boya Fabrikaları  |  Yaşar Bilgi İşlem(YABİM)
  • Kido Maliyet İyileştirme Projesi - Pınar Süt
  • Hindi But Optimizasyonu Projesi – Pınar Et

Sosyal Sürdürülebilirlik Kategorisi

  • Yarınlar için Değer  – Dyo Boya Fabrikaları
  • Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim - Pınar Enstitüsü  |  Pınar Süt
  • Sürdürülebilir Dolap Takip Projesi – Yaşar Birleşik Pazarlama(YBP) | Yaşar Bilgi İşlem(YABİM)

Etkinlik kapsamında düzenlenen iki panelde ise “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” ve “Sürdürülebilir Girişimcilik” konuşuldu.

Dünya kaynaklarının azalmasına dikkat çekilen, özellikle su ve iklim değişikliğinin dünyanın gelecekteki en büyük sorunu olduğunun altının çizildiği Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim başlıklı panelin oturum başkanlığını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi metin Akman yaparken, Yaşar Holding Kurumsal ilişkiler Koordinatörü Dilek Emil, Türkiye’nin ilk yeşil iş ve yaşam dergisi EKO IQ’nun Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru ve Temel İhtiyaç Derneği(TİDER)’nin kurucu başkanı Serhan Süzer konuşmacı olarak katıldı.

Oturum başkanlığını Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu’nun yaptığı, girişimciliğin sürdürülebilirliği, sanayi kuruluşlarının, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin girişimcilik konusunda yaptığı çalışma ve desteklerin anlatıldığı “Sürdürülebilir Girişimcilik” başlıklı panele Ernst&Young CSE İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Zeynep Okuyan, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr.Emrah Tomur ve SuCSR Araştırma ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali Gizer konuşmacı olarak katıldı.

Galeri

 

BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş