X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Haberler

Yaşar Sürdürülebilirlik Günü’nde Sürdürülebilir Tüketim ve Döngüsel Ekonomi konuşuldu.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş: “Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikteyiz. 3 yıldır düzenlemekte olduğumuz Yaşar Sürdürülebilirlik Günü ile hedefimiz, fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek toplumsal bilinci geliştirmek ve sürdürülebilirliğin kurum, birey fark etmeksizin herkesin gündeminde yer almasını sağlamaktır.”

2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi(Global Compact)’nin gönüllü imzacılarından olan ve o tarihten bu yana sürdürülebilirlik yolculuğunu ve hedeflerini her yıl yayınladığı sürdürülebilirlik raporları ile toplumla paylaşan Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil etmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amaçlarıyla düzenlediği Yaşar Sürdürülebilirlik Günü’nü üçüncü kez gerçekleştirdi. Pandemi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte pandemi döneminde sürdürülebilir tüketim ve döngüsel ekonomi konuşuldu.

Yaşar Sürdürülebilirlik Günü 2020’nin açılış konuşmasını Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş yaptı. Dr.Mehmet Aktaş, Yaşar Topluluğu’nun önceliklerinden olan sürdürülebilirlik konusunun sistemli bir şekilde tüm süreçlere yansıtıldığının ve tüm çalışanlara aktarıldığının altını çizdiği konuşmasında: “Yaşar Topluluğu olarak iklim kriziyle mücadele, enerji ve su yönetimi, atık yönetimi ve toplumsal katkı çalışmalarımızı sürdürülebilirlik başlığı altında önceliklendirdik. 2009 yılından bu yana raporlamalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikteyiz. 3 yıldır düzenlemekte olduğumuz Yaşar Sürdürülebilirlik Günü ile hedefimiz, fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek toplumsal bilinci geliştirmek ve sürdürülebilirliğin kurum, birey fark etmeksizin herkesin gündeminde yer almasını sağlamaktır” diye belirtti.. 

Nielsen Türkiye  Hızlı Tüketim Ürünleri Tüketici Araştırmaları Direktörü Filiz Öztürk, “Pandemi Döneminde Sürdürülebilir Tüketim” başlıklı sunumunda iyi yaşam anlayışının herkes için en önemli konu olduğunu, salgınla mücadelede sağlıklı beslenme için sağlıklı içeriğe sahip, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, doğal ve organik içerikli güvenilir gıda ürünlerinin öne çıktığını, tüketicilerin Türkiye’de üretilen ürünleri ve üretimlerinde doğaya saygı gösteren  şirketlerin ürünlerini tercih ettiklerini aktardı.

Yöneticiliğini Mikado Sürdürdürülebilirlik Danışmanlığı kurucusu, sosyal girişimci Serra Titiz’in yaptığı oturumda ise “Döngüsel Ekonomi” konuşuldu. Serra Titiz oturumun açılış konuşmasında sürdürülebilirlik konusunun son 20 yıldır hayatımızın içinde olduğunu belirterek, üretim sonucu ortaya çıkan atığın bir başka üretim sürecinde girdi olarak değerlendirilmesi ve üretimle çevre üzerinde oluşan yükün azaltılması olarak tanımlanan döngüsel ekonomi konusunun ise son yıllarda öneminin arttığının altını çizdi.

Döngüsel Ekonomi oturumuna, ilk kez Türkiye’de kurulan ve tüketime karşı tüRetim ekonomisini hayata geçiren “Good4Trust.org”  platformunun kurucusu ve kışkırtıcısı Uygar Özesmi konuşmacı olarak katıldı. Dr. Özesmi konuşmasında döngüsel ekonominin önemine dikkat çekti, 17.500 tüReticiden oluşan “Good4Trust.org” topluluğunun, işletmeler arası alışverişi ve tedarik ağlarını derinleştirdiğini, ekolojik ve sosyal açıdan adil ilişkileri arttırdığını, insana ve doğaya saygılı bir döngüsel ekonomi olduğunu belirterek; “Pandeminin en yoğun olduğu dönemde satışlar 9 kat artarak patladı. Artık tüketim değil, tüRetim konuşuluyor. TüRetim ekonomisinde, alışverişte basitlik ve denge, arzu değil ihtiyaç alışverişi, sağlıklı yaşam ve gezegenin sağlığı üzerinde duruluyor. TüReticiler, halkın ve dünyanın menfaatlerini gözeten, tedarik zincirinde adil ve sosyal girişimleri destekleyen şirketleri tercih ediyor” diye konuştu.

Oturumun diğer konuşmacısı, D-Cube; döngüsel ekonomi kooperatifi kurucu ortağı Berna Aşıroğlu döngüsel ekonominin sadece kendi işletmenizde kurulan sistemle uygulanmasının dünyaya sağladığı faydanın kısıtlı olduğunu belirterek, döngüsel ekonominin ürün üretilmeden tasarım aşamasında planlanması gerektiğinin, beşeri ve coğrafi kaynakları doğru kullanarak sektörün tüm paydaşlarını sürece dahil etmenin önemli olduğunun, bu kapsamda sivil toplumla da birlikte çalışılarak üretim ve maliyet odaklı değil, ürünün hizmet olarak sunulacağı bir yapının geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Oturumun son konuşmasıcısı, özel sektörde döngüsel ekonominin öncülerinden olan Arçelik’in Ar-Ge, Polimer ve Kimya Teknolojileri Takım Lideri Orkun Kaymakçı oldu. Orkun Kaymakçı, Arçelik’teki döngüsel ekonomi uygulamalarından örnekleri paylaştığı sunumunda dünyadaki plastik kullanımının ve atığının %91’inin geri dönüştürülemediğinin ve bu hızla gidilirse 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastiğin olacağının altını çizdi. Arçelik’in üretimden pazarlamaya kadar her süreçte sürdürülebilirliği odağına aldığını, Ar-Ge süreçlerinde ürünlerin malzeme özelliklerinde değişiklik yaratmadan geri dönüştürülmüş plastik malzeme kullanmak üzerine çalışmalar yapıldığını ve üretim fabrikasına ek olarak geri dönüşüm fabrikasında toplanan ikinci el beyaz eşya ürünlerinin geri kazanıldığını aktararak 2025 ve 2030 yılları için hedeflerin belirlendiğini; 2025 yılında üretimde kullanılan plastiğin %20’sinin; 2030 yılında ise %40’ının geri dönüştürülmüş plastik olmasının hedeflendiğini aktardı.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş